כניסה לחברות וארגונים
כניסה לחברות וארגונים
פתרונות לחברות וארגונים
אנו יוצרים עבור חברות ואירגונים רשת נסיעות פנימית השייכת רק לעובדים, כך שכולם יכולים לנסוע ביחד, לחסוך בהוצאות הדלק והרכב הפרטי וכמובן ליצור יחסים בין אישיים קרובים.
מה חוסכים? הוצאות רכב, דלק, חנייה, עומסי תנועה וזיהום אוויר.
מחפשים פיתרון לחברה או אירגון?
מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם
תנאי שימוש

PickApp הינה פלטפורמה השייכת לחברת פיקאפליקיישן בע"מ (להלן: "החברה") והמאפשרת יצירת קשר בין נוסעים לנהגים פרטיים (להלן: "המשתמש/ים") בכדי לאפשר נסיעה משותפת ("שיתוף נסיעה"), בנסיעות פרטיות ולצרכים פרטיים (להלן: "השרות"). מודגש כי הפלטפורמה מועמדת לרשות משתמשים פרטיים בלבד במטרה לתת מענה לצורך חברתי-סביבתי ואין לעשות בפלטפורמה כל שימוש מסחרי ו/או למטרות הפקת רווח ו/או הסעה בשכר.

הסכם זה מציין את תנאיי השימוש המסדירים את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמש בשירותי השירות.

מובהר בזאת כי תנאיי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאיי השימוש של תוכנת/אפליקציית ITUNES וGoogle play, והם באים להוסיף עליהם.

השימוש בשרות מהווה הסכמה וקיבול לאמור בתנאיי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאיי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה אינו רשאי לעשות שימוש באפליקציה ו/או בשרות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תנאיי הסכם זה מעת לעת, והוראות אלה יחייבו מרגע השינוי, ללא דרישה להתראה כלשהי. באחריות הגולש/משתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות השירות ללא כל הודעה מוקדמת.

 האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר גם בלשון נקבה ולהיפך, האמור בלשון יחיד יראו אותו כאילו נאמר גם בלשון רבים ולהיפך.

א. כללי

 

1. למשתמש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי השירות אך ורק בכפוף לאמור בתנאי הסכם זה.

2. שימוש באפליקציה ובשרות מהווה אחד או יותר מהבאים: פרסום נסיעות, חיפוש, צפייה בנסיעות, תגובה על נסיעה ופעולות נוספות.

3. המשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 18, ובעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה עם ספקי השירות.

4. השימוש באפליקציה הינו לצרכים פרטיים בלבד. אין להשתמש בשירותי השירות למטרות רווח ו/או באופן מסחרי.

5. המשתמשים מתחייבים כי שיתוף הנסיעה ייעשה ללא תמורה או בתמורה לתשלום שסכומו יוסכם בין המשתמשים עצמם ואשר יהיה מוגבל לסכום השתתפות בהוצאות הדלק בגין הנסיעה.

6. רישום ו/או שימוש בשרות הינם לשימושו האישי והבלעדי של המשתמש, וישמשו לצרכיו האישיים בלבד.

7. המשתמש אינו רשאי להתיר לאחר את השימוש בפרטיו האישיים, ו/או במודעות שפרסם, והוא אינו רשאי להעביר בכל דרך שהיא את זכויותיו לכל אדם או גוף אחר.

8. הרישום לאפליקציה נעשה דרך שירות פייסבוק (Facebook) או באמצעות מייל של חברות מוסדרות בלבד.

9. המשתמש מתחייב שהנתונים אותם מסר על עצמו הינם אמיתיים ומדויקים, בין אם מסרם באפליקציה, ובין אם בשירות פייסבוק, ומסכים לעדכנם מעת לעת, ככל שהדבר יידרש.

10. המשתמש אחראי באופן אישי ובלבדי על נכונות המידע שהציג וסיפק בשירות.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית.

11. המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לבצע ביישום שימוש למטרות הסעה בשכר ו/או הפקת רווח.

12. השימוש ביישום נעשה על אחריות המשתמשים בלבד ובכל מקרה אין ולא תהיה לחברה כל חבות חוזית, נזיקית ו/או אחרת כלפי המשתמשים ביישום.  

 

ב. מדיניות פרטיות

 

1. הגולש מסכים כי המידע שמסר ופרטיו האישיים יהיו חשופים לעיונם של הגולשים האחרים בהתאם להרשאות שנתן המשתמש בחשבון הפייסבוק האישי שלו, זאת למעט מס' הטלפון הנייד של המשתמש אשר ייחשף רק לאחר אישור בקשת הנסיעה. יובהר כי במקרים מסוימים ייתכן שיתוף מידע נרחב יותר מהרשאות הפרטיות בפייסבוק וזאת לשם הפעלת השירות באופן תקין.

2. החברה מורשית להעביר נתונים מצרפיים (aggregated) לצרכים סטטיסטיים שונים. וכן רשאית למכור מידע לצד שלישי.

3. החברה מורשית לפרסם באתר מפרסמים שונים בעבור תמורה או שלא בעבור תמורה בהתאם לשיקולה הבלעדי.

4. עצם ההצטרפות לשירות מהווה הסכמה לקבלת דואר אלקטרוני רלוונטי, בהתאם לתנאיי ההסכמה בהצטרפות לאפליקציית פייסבוק.

5. המשתמש בשירות מתחייב בזאת להימנע מהעלאת תוכן או מביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאה או פרסום תוכן אשר יש בו משום הפרה של זכויות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיות.

6. המשתמש בשירות מתחייב להימנע מעשיית שימוש בשירותי השירות לצורך איסוף מידע ו/או ביצוע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, או בכל דרך אחרת.

7. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את שירותי השירות ממשתמש אשר הפר תנאיי מתנאיי השימוש המפורטים לעיל, או בכלל, וכן להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה, אשר בוצעה על-ידי משתמש ואשר יש בה משום הפרת תנאיי מתנאיי השימוש המפורטים לעיל, או בכלל.

8. החברה שומרת על זכותה להשעות ו/או להפסיק את חברות המשתמש או גישתו לשירות השירות, במקרה של הפרת תנאיי השימוש ו/או הפרת כל דין על-ידי המשתמש, או בשל כל סיבה נוספת אשר ימצאו לנכון.

 

ג. זכויות יוצרים

 

1. זכות היוצרים בעיצוב האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונים לבעלי השירות או ליוצר התוכן בלבד, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה באופן בלעדי, לפי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

 

ד. מהלך נסיעה

 

1. יודגש מלכתחילה כי פרטי סעיף זה מחייבים את המשתמש, אך השירות אינו מתחייב בשום צורה לנכונותם ו/או לקיומם של תנאים אלה מצד המשתמשים.

2. המשתמש מתחייב לפרסם פרטים אמיתיים ונכונים, לרבות מסלולי נסיעה, ותוכניות אחרות.

3. הנהג לא ינהג באופן שיש בו משום סיכון חייהם של הנוסעים או פגיעה בתכולה שהוא מוביל. הנהג מתחייב לנהוג בצורה זהירה ואחראית, ומנגד מתחייבים הנוסעים שלא להתערב בצורת הנהיגה של הנהג, אלא אם נוגדת את כללי הבטיחות בנהיגה.

4. באחריות הנוסע לבדוק כי לנהג יש רישיון נהיגה בתוקף וכי הכיסוי הביטוחי שלו מאפשר לו להסיע נוסעים אחרים, ואילו הנהג יהיה חייב, לבקשת הנוסע, להציג בפניו את רישיונות הנהיגה, הרכב והביטוחים.

5. בכל מקרה, כל מידע בנוגע להתנהגות במהלך הנסיעה, תמחור נסיעה, מסלול הנסיעה, עישון או מוסיקה במהלך הנסיעה וכל שאר הפרטים הלוגיסטיים המוסכמים בין הנהג לנוסע אינם מחייבים בשום אופן וצורה את בעלי השירות, ויתואמו ישירות בין המשתמשים.

 

ה. אחריות המשתמשים

 

1. השימוש בשירות השירות והנסיעה עצמה הם תחת אחריותם הבלעדית של המשתמשים, וכל הסכם בין נהג לנוסע (להלן: "הצדדים"), ו/או כל שינוי בהסכם בין הצדדים הינו באחריותם הבלעדית, ואין לבעלי השירות שום אחריות או התחייבות מכל מין וסוג שהוא בנוגע להסכם כאמור.

2. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הינו הליך המתנהל ללא מעורבות אדם, ובעלי השירות אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.

3. בשום מקרה לא יהיו בעלי השירות אחראים לכל הפסד ו/או נזק שייגרמו משתמש אשר הסתמך על התכנים המופיעים בשירות השירות. כל הסתמכות מצד משתמש על תכנים, שירותים, פרסומים המוצגים באתר זה ו/או מידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים הינו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.

4. הגולש מצהיר בזאת כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש בשירות השירות. ובכלל זאת, איחורים, תאונות, עוגמת נפש, היבטים כלכליים והיבטי מיסוי וכל אירוע אחר, לרבות פלילי שיתרחש במהלך הנסיעה, לפניה, אחריה, בהקשר לה  או הנובעת ממנה לרבות עבירות מין, גניבה או כל עבירה אחרת.

5. באחריות המשתמש לבדוק אם קיים לרכב ו/או לנהג כיסוי ביטוחי מתאים שאינו מחריג נסיעות משותפות כגון אלה שלשמן נועד השירות.

 

ו. אחריות למתן השירות

 

1. בעלי השירות אינם מבטיחים את התאמת שירותי השירות למשתמש או בכלל, וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות השירות או את זמינות שירותי השירות.

2. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בשירותי השירות, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

3. יודגש כי השירות הינו שירות צעיר בתחילת דרכו.

 

ז. שיפוי

 

משתמש אשר בגין פעולותיו תיתבע החברה, מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות אותו המשתמש באתר.

 

ח. סמכות השיפוט

 

מובהר בזאת כי הדינים אשר יחולו על הסכם זה  המפורטים לעיל הינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש בשירותי השירות, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.